لیبل 35*25 تک ردیف 2000 عددی حرارتی آزمایشگاهی جدا شونده

لیبل 35*25 تک ردیف حرارتی آزمایشگاهی دارای سایز استاندارد برای استفاده در سیستم پذیرش آزمایشگاه ها می باشد
این لیبل شامل 2000 عدد برچسب در هر حلقه می باشد.
چسب این لیبل به گونه ای می باشد که هنگام قرار دادن لوله آزمایش در دستگاههای مختلف جدا نمی شود.
تفاوت عمده این لیبل با سایر لیبل های حرارتی در نوع چسب آن می باشد که باعث می شود بتوان لیبل را بعد از انجام آزمایش ، بدون پاره شدن لیبل از لوله آزمایش جدا نمود.

سنجش